Contactgegevens:

Twijnder Consultancy Beheer B.V.

h/o Twijnder Organisatieadviseurs

Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
The Netherlands

E. contact@twijnder.com

Rechtsvorm, geleverde diensten, handelsregister en BTW-nummer

Twijnder Consultancy Beheer B.V. (hierna verder te noemen: “Twijnder Organisatieadviseurs”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61973733. Twijnder Organisatieadviseurs levert een uitgebreid aanbod van consultancy diensten, zoals die zijn beschreven op onze website www.twijnder.com. Het btw-nummer van Twijnder Organisatieadviseurs is NL8545.54.968B01.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met Twijnder Organisatieadviseurs zijn de algemene voorwaarden van de OOA van toepassing en opgenomen op deze website. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Verzekeringen

Twijnder Organisatieadviseurs heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Nationale Nederlanden. In de algemene voorwaarden is een aansprakelijkheidsbeperking overeengekomen.

Belangenconflicten

Twijnder Organisatieadviseurs kan u multidisciplinaire diensten aanbieden. Twijnder Organisatieadviseurs heeft verschillende interne procedurele maatregelen getroffen om belangenconflicten te voorkomen, waaronder door voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht een controle uit te voeren op mogelijke conflicten met zaken die door Twijnder Organisatieadviseurs worden en zijn behandeld. Tevens zijn er, overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving, interne regels opgesteld voor of aan Twijnder Organisatieadviseurs verbonden of gelieerde partners, die gelden voor de uitoefening van hun beroep en hen verplichten zich te onthouden, van bij of krachtens de wet verboden handelingen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan moedigen wij u aan dit te laten weten. Als u zich daar niet comfortabel bij voelt, of als dit niet tot het gewenste effect leidt, wendt u zich dan tot klachtencommissie van Twijnder Organisatieadviseurs die u kunt bereiken door een e-mail te sturen naar contact@twijnder.com.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, zijn er verschillende klachtprocedures waar u gebruik van kunt maken, waarvoor in alle gevallen geldt dat deze procedures er niet aan in de weg staan dat u een beroep doet op de bevoegde rechter.

Met een tuchtrechtelijke klacht over een adviseur van Twijnder Organisatieadviseurs kunt u zich richten tot de Orde van Organisatiekundigen- en Adviseurs (OOA) www.ooa.nl.

Beroepsorganisaties / beroepsregels

Twijnder Organisatieadviseurs is ingeschreven bij de navolgende beroepsorganisatie en is onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes) van deze organisatie. De gedragscode treft u aan op deze website.

Orde van Organisatiekundigen- en Adviseurs (OOA)

Bezoekadres
Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk

Postadres
Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk